Stichting Alzheimer Onderzoek

Doel

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO)  is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Sinds 1998 heeft de Stichting Alzheimer Onderzoek reeds 128 belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten gefinancierd en dit voor een totaal bedrag van  € 10.400.000.
Hiervoor is de stichting volledig afhankelijk van giften, schenkingen en legaten van particulieren.
Sinds 2011 werkt SAO ook nauw samen met de Koning Boudewijn Stichting. 

Werking

De dagelijkse leiding van de stichting staat onder controle van de raad van bestuur.
Daarnaast is er de Wetenschappelijke Adviesraad, voorgezeten door Prof. Peter Paul De Deyn (UA, Instituur Born-Bunge, Univ. Groningen), die als taak heeft de beheerraad te informeren over de te financieren onderzoeksprojecten.
Prof. Bart De Strooper (KUL) is de wetenschappelijke adviseur van de stichting.

Elk jaar doet SAO een oproep aan alle universiteiten in België om onderzoeksprojecten in te dienen die mogelijk financieel ondersteund kunnen worden. Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure op basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.
Nadien wordt elk geselecteerd project gescreend en bestudeerd door twee buitenlandse professoren. De deliberatie van al de gescreende projecten gebeurt nadien door onze Wetenschappelijke Adviesraad.

Wij onderscheiden twee soorten onderzoeksprojecten:
- standaardprojecten van gevestigde onderzoekers - deze ontvangen een subsidie van   150.000 euro;
- pilootprojecten van jonge onderzoekers - deze ontvangen een subsidie van 75.000     euro.
Subsidies en projecten lopen steeds over een periode van twee jaar.

SAO ondersteunt alleen wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door non-profit organisaties in België.

Voorlichting & informatie

Naast de financiering van het wetenschappelijk onderzoek hecht de Stichting Alzheimer Onderzoek bijzonder belang aan het verspreiden van informatie over de ziekte van Alzheimer en de vordering van het wetenschappelijk onderzoek hier aangaande.

Het bespreekbaar maken van deze ziekte wordt zo in de hand gewerkt, en is één van de hoofdbetrachtingen van SAO.
Hiervoor geeft SAO tweemaandelijks een nieuwsbrief uit : "Alzheimer van A tot Z".

Daarnaast heeft de stichting in samenwerking met Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven ook een brochure geschreven "Leven met de ziekte van Alzheimer".

Lees ook het nieuwe boek van de stichting : "Alzheimer - De puzzelstukken vallen in elkaar"

 

Duo-legaten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor SAO. Door gebruik te maken van een testament met duo-legaat steunt u niet alleen de stichting doch zorgt u er tevens voor dat uw nabestaanden meer overhouden van uw erfenis.
Onze folder "Ik bevoordeel mijn nabestaanden en steun tegelijkertijd de Stichting Alzheimer Onderzoek" geeft u aan de hand van enkele praktische voorbeelden een duidelijke kijk op deze materie.

 

HET DUO-LEGAAT : HET LEGAAT DAT 2 X GELUKKIG MAAKT

 

U wil wel iets nalaten aan de organisatie waarin u gelooft en die u ook tijdens uw leven ook al hebt gesteund, «Maar», denkt u, « dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favoriete neefje…» Dat is niet noodzakelijk het geval! Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel steunt. Hoe werkt dit systeem concreet? Werken met een duo-legaat, maakt 2 erfgenamen gelukkig :

-        In de eerste plaats het verre familielid en/of een derde begunstigde, want deze erfgenamen erven het netto bedrag dat hun nagelaten wordt, zonder hierop zelf successierechten of erfbelasting te moeten betalen.

-        Daarnaast helpt u ook het goede doel, nl. Stichting Alzheimer Onderzoek. De stichting betaalt de erfbelasting voor de andere erfgenamen alsook haar eigen erfbelasting.

Een duo-legaat is de beste oplossing voor nalatenschappen waarbij de erfgenamen verre familieleden zijn en/of derden, want deze betalen anders tot 65% erfbelasting. De stichting zelf betaalt op haar gedeelte slechts 8.8% erfbelasting.

Enkele voorbeelden zullen snel duidelijk maken hoe een duo-legaat werkt :

VOORBEELD 1

Zonder duo-legaat
Jan heeft geen familie meer. Hij verblijft in een Woonzorgcentrum en heeft naast enkele meubeltjes nog een spaarrekening van 200.000 EUR.
Hij wenst na zijn dood een mooi bedrag na te laten aan de verpleger die hem de laatste jaren zo goed verzorgd heeft.
Deze verpleger ontvangt 200.000 EUR waarop hij 110.000EUR erfbelasting betaalt en dus uiteindelijk
slechts netto 90.000 EUR over houdt.

Met duo-legaat
Jan heeft samen met zijn notaris een testament opgesteld waarin hij bepaalt heeft dat na zijn overlijden zijn verpleger netto 120.000 EUR dient te krijgen en daarnaast wil hij ook het Alzheimeronderzoek na zijn dood verder financieren dus de rest van zijn nalatenschap, zijnde 80.000 EUR laat hij na aan Stichting Alzheimer Onderzoek.

De stichting betaalt de erfenisrechten van de verpleger, zijnde 58.500 EUR. De stichting dient ook haar eigen erfbelasting te betalen op haar deel, 80.000 EUR x 8,8 % of 7.040 EUR.
Zo houdt de stichting nog 14.460 EUR over waarmee zij het onderzoek kan financieren en krijgt de verpleger 120.000 EUR.

VOORBEELD 2

Zonder duo-legaat
Juliette heeft geen directe familie meer, enkel 2 verre neven. Zij is eigenaar van een mooie woning, geschat op 250.000 EUR en daarnaast enkele beleggingen en een spaarrekening ter waarde van 150.000 EUR.
Zij wenst dat na haar overlijden haar 2 neven heel haar nalatenschap erven.
Na haar overlijden wensen de neven het onroerend goed te verkopen en voegen zij de opbrengst samen met de andere roerende bezittingen, maakt een totaal van 400.000 EUR . Dus voor elk valt er een successie open van 200.000 EUR. Hierop betalen zij elk 110.000 EUR erfbelasting, zodat er slechts netto 90.000 EUR overblijft per neef.

 

 

Met duo-legaat
In het testament, dat Juliette samen met haar notaris heeft opgesteld, vermeldt zij uitdrukkelijk dat zij een deel van haar nalatenschap wil schenken aan Stichting Alzheimer Onderzoek en de rest aan haar twee neven.
De notaris raadt haar dan ook aan te werken met een duo-legaat.
Testamentair wordt vastgelegd dat de stichting de volledige nalatenschap erft, met dien verstande dat zij aan elk van beide neven (de andere legatarissen) een som dient uit te betalen van netto 120.00 EUR. De stichting betaalt de erfbelasting van beide neven (58.500 EUR x 2).
De stichting betaalt aan elk van de neven netto 120.000 EUR uit, betaalt zoals eerder vermeld de erfbelasting van beiden neven en haar eigen erfbelasting aan 8,8% op 160.000 EUR zodat er uiteindelijk nog 28.920 EUR over blijft om het wetenschappelijk onderzoek te financieren.

 

Een duo-legaat dient altijd testamentair te worden vastgelegd.
U kan vooraf steeds een eerste opinie en berekening vragen aan de specialisten van Stichting Alzheimer Onderzoek. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan om de beste verhouding van de nalatenschap te berekenen en zo een voorstel uit te werken dat u nadien aan de notaris kan voorleggen.

U kan ook kiezen om te werken met een zogenaamd ‘omgekeerd duo-legaat’.
Welke zijn de grote verschillen tussen een duo-legaat en een omgekeerd duo-legaat?
1)     Bij een gewoon duo-legaat wordt Stichting Alzheimer Onderzoek algemeen legataris. Zij zorgt voor alle praktische regelingen voor de aangifte van de nalatenschap, de verre erfgenaam is dan bijzonder legataris van deze erfenis. De algemeen legataris (de stichting) waakt over de correcte uitvoering van de nalatenschap en verantwoordelijk voor alle fiscale aspecten.
Stichting Alzheimer Onderzoek betaalt de erfbelasting voor de overige erfgenamen en de erfbelasting op het deel dat haar toekomt.

2)     Bij een omgekeerd duo-legaat wordt de verre erfgenaam algemeen legataris en de stichting bijzonder legataris. Als algemeen legataris (erfgenaam) behoud je steeds de controle en het overzicht over de nalatenschap en alle fiscale aspecten.
De stichting dient ook hier de successierechten te dragen , zowel voor de algemene legataris (verre erfgenaam) als voor haar eigen toegekend gedeelte. De verre erfgenaam is als algemeen legataris verantwoordelijk voor de uitvoering van de erfenis en voor de aangifte.

 

FISCALE IMPLICATIES

De fiscus laat deze vorm van successieplanning toe. VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) aanvaardt de techniek van het duo-legaat op voorwaarde dat in de erfenisaangifte duidelijk vermeld wordt hoe dat bijzonder legaat berekend werd.
In principe valt iemand tot legataris maken niet onder de antimisbruikbepaling van het wetboek erfbelasting. Om betwistingen over verkeerd gebruik van een duo-legaat te vermijden, is het aan te raden om bij leven reeds systematisch schenkingen aan Stichting Alzheimer Onderzoek te doen. Hierdoor kan verdedigd worden dat de erflater bij leven reeds een zekere sympathie voor de stichting had en het duo-legaat dus niet puur een fiscale reden heeft. De erflater wil met zijn of haar erfenis verder het Alzheimeronderzoek steunen, ook na zijn of haar overlijden.